Advanced Search

  • SEARCHING...
  • SEARCHING...

Detail Record


XML

Malaysian Journal of Communication. Vol. 30 (Special Issue), 2014

1) The Past and Coming Communication Journey in Malaysia. -- Syed Arabi Idid.
2) Keperluan Pembaca Remaja Terhadap Kandungan Akhbar. -- Akmar Hayati Ahmad Ghazali & Siti Zobidah Binti Omar.
3) Online Communication Satisfaction Towards The Use of Internet-Based Information Management Systems: A Study at Four Research Universities In Malaysia. -- Mohd Azul Mohamad Salleh.
4) Persepsi dan Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Ibu Bapa: Satu Analisis Kualitatif. -- Che Su Mustaffa & Nan Zakiah Megat Ibrahim.
5) Bentuk Komunikasi Penyertaan Ulama Selaku Pemimpin Pendapat dalam Menyokong Pembangunan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. -- Haidir Fitra Siagian, Mohd. Yusof Hj. Abdullah, Normah Mustaffa & Fauziah Ahmad.
6) Filem dan Revolusi Teknologi: Persepsi Penggunaan CGI dari Aspek Estetik & Kreativiti. -- Hasrul Hashim, Jamaluddin Aziz & Faridah Ibrahim.
7) Mediating Effects of Behavioral Intention Between 3g Predictors and Service Satisfaction. -- Ismail Sheikh Yusuf Ahmed Dhaha & Ali Yassin Sheikh Ali.
8) The Relevance of Confucian Values to Leadership Communication. -- Joyce Cheah Lynn-Sze, Norhafezah Yusof & Mohd Khairie Ahmad.
9) Apa Hebatnya Program Transformasi Kerajaan? -- Maizatul Haizan Mahbob & Wan Idros Wan Sulaiman.
10) Literasi Visual dalam Imej Digital Fotografi Forensik Penyiasatan. -- Nadzri Mohd Sharif, Mohd Nor Shahizan Ali & Mohd Yusof Hj Abdullah.
11) Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan dalam Adat Perkahwinan Melayu. -- Norhuda Salleh.
12) Faktor-Hubungan Kedinamikan Dalaman dengan Keberkesanan Pasukan Maya: Satu Tinjauan di Organisasi Bertaraf Koridor Raya Multimedia (MSC) yang Terpilih. -- Norizah Aripin, Hasrina Mustafa & Adnan Hussein.
13) Communication Networks, Organizational Contacts and Communication Power in Grooming Professionals for Career Success. -- Saodah Wok & Junaidah Hashim.
14) Penghijrahan dari Dunia Realiti ke Dunia Maya: Tinjauan Umum Terhadap Dunia Maya Sosial Terpilih. -- Siti Ezaleila Mustafa.
Aripin, Norizah - Personal Name
Wok, Saodah - Personal Name
Salleh, Norhuda - Personal Name
Sharif, Nadzri Mohd - Personal Name
Mahbob, Maizatul Haizan - Personal Name
Lynn-Sze, Joyce Cheah - Personal Name
Dhaha, Ismail Sheikh Yusuf Ahmed - Personal Name
Hashim, Hasrul - Personal Name
Siagian, Haidir Fitra - Personal Name
Mustaffa, Che Su - Personal Name
Salleh, Mohd Azul Mohamad - Personal Name
Ghazali, Akmar Hayati Ahmad - Personal Name
Idid, Syed Arabi - Personal Name
Mustafa, Siti Ezaleila - Personal Name
Vol. 30 (Special Issue), 2014
2289-1528
e-Journal IK
Dwi Bahasa
School of Media & Communication Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia
2014
Malaysia
LOADING LIST...
LOADING LIST...